ההסדר המעודכן של דמי הבידוד לעובדים – בואו נעשה סדר

הילה אראל-שמש

ביום 5.8.21 נקבעו הנחיות חדשות לגבי תשלום דמי בידוד לעובדים. חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"א-2020  הסדיר את נושא תשלום דמי הבידוד  לשוהים בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף- 2020, החל מיום 1.10.2020 ועד 6.7.2021.

ביום 5.8.2021 כאמור נכנס לתוקף תיקון מס' 6 לחוק שקובע את השינויים להלן:

  • החוק ממשיך לחול ברצף עד ליום 31.10.21 ובהתאם לתיקונים שיחולו החל מיום 5.8.21.
  • הוראות החוק עודכנו בהיבטים שונים שנועדו להתאים את הסדר תשלום דמי הבידוד לשינויים שחלו באופי הבידוד בחודשים האחרונים, למשל האפשרות לקצר את משך הבידוד באמצעות עריכת בדיקות; פטור מבידוד בנסיבות מסוימות לאדם שהתחסן; הצורך למתן מענה להורים המלווים את ילדיהם בבידוד וההבחנה בין עובדים מחוסנים לבין כאלה שבחרו שלא להתחסן.
  • החוק כולל גם תיקון ההסדר החל על הורים אשר נעדרו מן העבודה מאז חודש ינואר 2021 לצורך ליווי ילדם החייב בבידוד (בין אם היו עצמם בבידוד מלא עקב כך ובין אם רק ליוו את הילד שבבידוד).התחולה רטרואקטיבית מיום 1.1.21.

עובדים שזכאים לדמי בידוד מלאים

עובדים ששוהים ב'בידוד מזכה', שנדרשים לבידוד בנסיבות שאינן תלויות בהם, יהיו זכאים לדמי בידוד בתשלום מלא, למשל:

  • עובד שהחל את תהליך החיסון אולם טרם השלים אותו (טרם חלפו 30 ימים ממועד המנה ראשונה או טרם חלפו 7 ימים ממועד המנה השנייה)
  • עובד מחלים
  • עובד שקיימת לגביו מניעה רפואית להתחסן
  • עובד שהוא קטין

הורים "מלווים"

הורה מלווה שאינו חייב בבידוד אך נאלץ להיעדר מעבודתו משום שחלה על ילדו חובת בידוד יהיה זכאי לדמי בידוד בתשלום מלא אלא אם מדובר בילד שחלה או שההורה נדרש לבידוד עקב חזרה מנסיעה פרטית לחו"ל ("ילד" – שטרם מלאו לו 16 או שהוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי(.

כל העובדים לעיל נדרשים להעביר למעסיק את מלוא האישורים התומכים במצבם, לדוגמה תעודת מתחסן, תעודת מחלים או אישור רפואי המעיד על מניעה רפואית להתחסן, לרבות העתק מהדיווח למשרד הבריאות על היותם בבידוד.

עובד שעבד בפועל בתקופת הבידוד יקבל שכר עבור עבודתו ולא יהא זכאי לדמי בידוד ולא יופחתו לו ימי מחלה. עובד שחלה בקורונה במהלך תקופת בידוד, מפסיק להיות זכאי לדמי בידוד וזכאי לדמי מחלה.

עובדים שזכאים לדמי בידוד בגובה 75%

עובד ששוהה בבידוד ואינו מחוסן או מחלים או שאינו בעל מניעה רפואית כלשהי להתחסן יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד חלקי העומד על 75% מגובה דמי הבידוד שנקבעו בהסדר. עובדים אלה גם כן נדרשים למסור דיווח למשרד הבריאות ולהמציא למעסיק העתק מהדיווח.

גובה דמי הבידוד

בגין יום ההיעדרות הראשון אין זכאות לתשלום דמי בידוד (עם זאת, עובדים יכולים לבקש מהמעסיק לזקוף את יום ההיעדרות הראשון על חשבון ימי החופשה הצבורים להם). כאשר מדובר בהורים מלווים החולקים את הבידוד, ינוכו עד 3 ימי מחלה משניהם יחד.

מיום ההיעדרות השני ואילך, עובדים ב'בידוד מזכה' ו- 'הורים מלווים' זכאים לתשלום מלא של שכר העבודה הרגיל שהיו זכאים לקבל אילו המשיכו בעבודתם, וזאת בגין תקופת הבידוד. עובדים השוהים בבידוד שזכאים לתשלום חלקי יהיו זכאים לתשלום בגובה 75% משכר העבודה הרגיל שהיו זכאים לקבל אילו המשיכו בעבודתם.

התשלום כולל גם תשלומים נלווים לשכר העבודה לרבות מלוא הרכיבים המובאים בחשבון כשכר עבודה וכבסיס לחישוב זכויות (שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר, תוספת מחלקתית/מקצועית ועוד).

שימו לב לשינוי באורך תקופת הבידוד

ההסדר החדש קובע כי התשלום בגין דמי הבידוד יהיה לא יותר מהתקופה המזערית שנקבעה לבידוד והיא תקופה שתחילתה ביום הראשון שבו נודע לעובד שחלה עליו או על ילדו חובת בידוד, וסיומה במועד המוקדם ביותר שבו יכולה הייתה להסתיים חובת הבידוד לגבי העובד או ילדו, בכפוף לשתי בדיקות שליליות, כאשר בדיקה ראשונה מתבצעת בסמוך למועד הכניסה לבידוד והבדיקה השנייה במהלך היום השביעי לתקופת הבידוד.

ימי הבידוד על חשבון 3 ימי מחלה (ולא 4)

הניכוי בגין היעדרות בשל חובת בידוד של עובד יהיה עד שלושה ימי מחלה צבורה בלבד וזאת מצבירת מחלה חיובית (גם אם תקופת הבידוד גבוהה משלושה ימים). לגבי הורים מלווים הנעדרים מעבודתם לסירוגין במהלך תקופת הבידוד של ילדם, יופחתו הימים באופן יחסי לימי היעדרותם של כל אחד מהם ולא יותר משלושה ימי מחלה צבורים ביחד. עובד שאין ברשותו יתרת ימי מחלה מספקת לצורך הניכוי, תירשם לו יתרת מחלה שלילית ותקוזז מידי חודש בהתאם לצבירה החודשית החדשה שיצבור. אם יחסי העבודה יסתיימו בטרם יתרת המחלה השלילית תקוזז, תקוזז היתרה השלילית מצבירת ימי החופשה ואם לא קיימת יתרת חופשה חיובית, לא תקוזז יתרת המחלה השלילית בכלל ולא יעמוד חוב לעובד בעניין זה.

עובד שנסע לחו"ל לנסיעה פרטית ונדרש לתקופת בידוד לא יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד

עובדים ששבו מנסיעה פרטית לחו"ל ישהו בבידוד בהתאם להוראות משרד הבריאות על חשבונם ללא תשלום דמי בידוד. ההסדר החדש מחריג גם תשלום דמי בידוד ל'הורה מלווה' לילדו החייב בבידוד עקב נסיעה פרטית לחו"ל. לעומת זאת, עובדים הנדרשים בבידוד עקב נסיעה לחו"ל במסגרת עבודתם ישולמו להם דמי בידוד מלאים.

דין תקופת הבידוד כדין תקופת מחלה

זכויות וחובות שעומדות לעובד בתקופת מחלה זהות לתקופת הבידוד, קרי חל איסור פיטורים, המשך ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק.

זכאות המעסיקים לשיפוי עבור דמי בידוד

החל מיום הבידוד השני זכאי המעסיק ל- 100% שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי. החל מיום הבידוד השלישי ואילך הזכאות היא לשיפוי משתנה לפי מספר העובדים (עד 20 עובדים – זכאות להחזר של 75%; מעל 20 עובדים זכאות להחזר של 50%).

לקבלת ההחזר יש להגיש בקשה לשיפוי למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון לא יאוחר מ-90 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד או של ילדו לפי העניין.

(יובהר כי מעסיקים הזכאים לשיפוי לעיל הינם מעסיקים שאינם המדינה, גוף מתוקצב, נתמך (שהממשלה משתתפת בתקציבו בשנת 2019 לפחות בשיעור 25% מתקציבו), קופת חולים, תאגיד בריאות, מוסד חינוך (שהממשלה משתתפת בתקציבו בשנת 2019 לפחות בשיעור 40% מתקציבו), מוסד מוכר להשכלה גבוהה (שהממשלה משתתפת בתקציבו בשנת 2019 לפחות בשיעור 40% מתקציבו) ומעסיק של מסתנן.

*הכותבת היא עו"ד בעלת משרד עורכי דין, מומחית בדיני עבודה.

הילה אראל-שמש

הילה אראל-שמש

עורכת דין ונוטריונית, יועצת לחברות וארגונים בתחום דיני עבודה ומעבירה הרצאות בנושא
הטרדות מיניות בעבודה
והתעמרות במקום העבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה

הרשמו לניוזלטר

לקבלת עדכונים, מאמרי דעה אקטואליים וטיפים במגוון נושאים בדיני עבודה